Yellow

Credits:

Photographer: Alimkhodjaev Bobur
IG: https://www.instagram.com/boburalimkhodjaev/
FB: https://www.facebook.com/BoburAlimkhodjaevPhotography
WB: boburalimkhodjaev
PT: https://www.pinterest.com/boburalim/

Female Model: Sasha Timoshe @@a1mmgt
WB: @sashatimoshe

Jacket: Zara
Pants: Mango

2021-01-19T03:47:23+00:00